Kognitiivinen kehitys - ajattelu
Jean Piaget
 • sveitsiläinen biologi ja psykologi 1896-1980
 • näki kehityksen neljän eri tekijän summana: fyysinen kypsyminen, kokemukset fyysisen ymäristön kanssa, sosiaaliset suhteet sekä ihmisen pyrkimys tasapainoon itsensä ja ympäristönsä kanssa
 • lapset syntyvät tiettyjen biologisten rakenteiden kanssa
 • kokemustensa kautta lapsi alkaa muodostaa sisäisiä malleja eli skeemoja maailmasta: mitä omasta toiminnasta seuraa, miten maailmassa asiat ovat
 • uudet kokemukset rakentavat uusia skeemoja tai muokkaavat vanhoja
  • assimilaatio
  • akkomodaatio

Ajattelun kehitys
 • universaalit veiheet, joista uusi rakentuu aikaisemmalle
 1. Sensomotorinen vaihe 0-2 v.
  • aistien toiminta ja motoriikka keskeistä
  • esinepysyvyys
  • tuttujen erottaminen vieraista
  • toisten jäljittely, viivästetty jäljittely
  • kommunikoi näkyvillä olevilsta kohteista
  • syy-seuraussuhteet (6 kk.)
  • lähellä kahta ikävuotta mielikuvien ja symbolien maailmaan siirtyminen
  • n. 1,5 vuotias alkaa tunnistaa peilikuvansa

 2. Esioperationaalinen vaihe 2-7 v.
  • havainnot ja muisti edelleen konkreettisten havaintojen varassa
  • keskittyminen
  • esikäsitteellinen 2-4 v
   • vaikea erottaa ajattelua ja tekoja toisistaan
   • egosentrisyys
   • symbolifunktion kehittyminen - sanojen merkitys
   • kuvitteellinen leikki, monologeja
   • analogiat eli rinnastukset usein virheellisiä
  • intuitiivinen vaihe 4-7 v.
   • aikasuhteiden kehittyminen
   • käänteisyyden ja määrän muuttumattomuuden ymmärtäminen
  • sanojen ymmärtäminen hyvin konkreettista
  • roolileikit
  • sääntöleikit
 3. Konkreettisten operaatioiden vaihe 7-12 v.
  • toiminta alkaa korvautua ajattelulla
  • looginen ajattelu ei enää niin riippuvainen konkreettisista kohteista, kuitenkin ajattelu edelleen konkreettista
  • suhteiden ja sarjojen oppiminen
  • käänteisyys (esim. yhteen- ja vähennyslasku)
  • osaa ottaa useita näkökulmia huomioon
  • analyyttinen kieli (sanojen kaksoismerkitys)
  • normit ja moraalisäännöt
 4. Formaalien operaatioiden vaihe yli 12 v.
  • abstrakti ja käsitteellinen ajattelu kehittyy, looginen päättely
  • suhteellisuus
  • tarkastelukulman laajentuminen
  • omat teoriat
  • aikuisen taso n. 15 v.: ajattelu integroitu kokonaisuus, nuori pystyy ajattelemaan abstraktisti sekä loogisesti
 • ajattelun kehitys pyrkimystä tasapainoon ympäristön kanssa adaptaation eli sopeutumisen kautta.
 • vaiheesta toiseen johtavan muutoksen liikkeelle sysäävänä voimana toimii se, että kehityksen osatekijät joutuvat epätasapainoon.
 • uuden kognitiivisen tason saavuttaminen näkyy laadullisena muutoksena ajattelussa
 • vaikka aiempi ajattelun tapa on siis läsnä kehittyneemmässä ajattelun vaiheessa, ei aikaisemmalle tasolle ole enää paluuta
 • kritisoitu vaiheiden liiallisesta korostamisesta, sillä lapsen kehitys ei etene kaikilla ajattelun aloilla samaa tahtia
 • teoria ei huomioi sosiaalisen ympäristön merkitystä kehitykselle
 • Niin sanotut uus-piagetilaiset, kuten Kurt Fischer ja Robbie Case ovatkin antaneet sosiaaliselle kontekstille suuremman merkityksen omissa teorioissaan

Mielen teoria


 • lapsi ymmärtää, että hänen ja muiden ajatukset eivät ole sama asia, muut eivät tiedä hänen ajatuksiaan
 • lapsi ymmärtää, että muut eivät näe ja tiedä samoja asioita kuin hän
 • mm. autistien kohdalla on havaittu häiriöitä mielen teorian kehityksessäMiten ympäristö voi edistää ajattelun kehitystä?
 • Vygotsky ja lähikehityksen vyöhyke