Kognitiivinen kehitys - ajattelu
Jean Piaget
  • sveitsiläinen biologi ja psykologi 1896-1980
  • näki kehityksen neljän eri tekijän summana: fyysinen kypsyminen, kokemukset fyysisen ymäristön kanssa, sosiaaliset suhteet sekä ihmisen pyrkimys tasapainoon itsensä ja ympäristönsä kanssa
  • lapset syntyvät tiettyjen biologisten rakenteiden kanssa
  • kokemustensa kautta lapsi alkaa muodostaa sisäisiä malleja eli skeemoja maailmasta: mitä omasta toiminnasta seuraa, miten maailmassa asiat ovat
  • uudet kokemukset rakentavat uusia skeemoja tai muokkaavat vanhoja
    • assimilaatio
    • akkomodaatio

Ajattelun kehitys
  • universaalit veiheet, joista uusi rakentuu aikaisemmalle
  1. Sensomotorinen vaihe 0-2 v.
    • aistien toiminta ja motoriikka keskeistä
    • esinepysyvyys
    • tuttujen erottaminen vieraista
    • toisten jäljittely, viivästetty jäljittely
    • kommunikoi näkyvillä olevilsta kohteista
    • syy-seuraussuhteet (6 kk.)
    • lähellä kahta ikävuotta mielikuvien ja symbolien maailmaan siirtyminen
    • n. 1,5 vuotias alkaa tunnistaa peilikuvansa

  2. Esioperationaalinen vaihe 2-7 v.
    • havainnot ja muisti edelleen konkreettisten havaintojen varassa
    • keskittyminen
    • esikäsitteellinen 2-4 v
      • vaikea erottaa ajattelua ja tekoja toisistaan
      • egosentrisyys
      • symbolifunktion kehittyminen - sanojen merkitys
      • kuvitteellinen leikki, monologeja
      • analogiat eli rinnastukset usein virheellisiä
    • intuitiivinen vaihe 4-7 v.
      • aikasuhteiden kehittyminen
      • käänteisyyden ja määrän muuttumattomuuden ymmärtäminen
    • sanojen ymmärtäminen hyvin konkreettista
    • roolileikit
    • sääntöleikit
  3. Konkreettisten operaatioiden vaihe 7-12 v.
    • toiminta alkaa korvautua ajattelulla
    • looginen ajattelu ei enää niin riippuvainen konkreettisista kohteista, kuitenkin ajattelu edelleen konkreettista
    • suhteiden ja sarjojen oppiminen
    • käänteisyys (esim. yhteen- ja vähennyslasku)
    • osaa ottaa useita näkökulmia huomioon
    • analyyttinen kieli (sanojen kaksoismerkitys)
    • normit ja moraalisäännöt
  4. Formaalien operaatioiden vaihe yli 12 v.
    • abstrakti ja käsitteellinen ajattelu kehittyy, looginen päättely
    • suhteellisuus
    • tarkastelukulman laajentuminen
    • omat teoriat
    • aikuisen taso n. 15 v.: ajattelu integroitu kokonaisuus, nuori pystyy ajattelemaan abstraktisti sekä loogisesti
  • ajattelun kehitys pyrkimystä tasapainoon ympäristön kanssa adaptaation eli sopeutumisen kautta.
  • vaiheesta toiseen johtavan muutoksen liikkeelle sysäävänä voimana toimii se, että kehityksen osatekijät joutuvat epätasapainoon.
  • uuden kognitiivisen tason saavuttaminen näkyy laadullisena muutoksena ajattelussa
  • vaikka aiempi ajattelun tapa on siis läsnä kehittyneemmässä ajattelun vaiheessa, ei aikaisemmalle tasolle ole enää paluuta
  • kritisoitu vaiheiden liiallisesta korostamisesta, sillä lapsen kehitys ei etene kaikilla ajattelun aloilla samaa tahtia
  • teoria ei huomioi sosiaalisen ympäristön merkitystä kehitykselle
  • Niin sanotut uus-piagetilaiset, kuten Kurt Fischer ja Robbie Case ovatkin antaneet sosiaaliselle kontekstille suuremman merkityksen omissa teorioissaan

Mielen teoria


  • lapsi ymmärtää, että hänen ja muiden ajatukset eivät ole sama asia, muut eivät tiedä hänen ajatuksiaan
  • lapsi ymmärtää, että muut eivät näe ja tiedä samoja asioita kuin hän
  • mm. autistien kohdalla on havaittu häiriöitä mielen teorian kehityksessäMiten ympäristö voi edistää ajattelun kehitystä?
  • Vygotsky ja lähikehityksen vyöhyke